Έναρξη δεύτερης φάσης προγράμματος

Ημερίδα: "Ο ρόλος της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού. Εμπειρίες και Προοπτικές".

Απαιτούμενες ενέργειες για τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η Πρακτική Άσκηση του σπουδαστή, πρέπει ο κάθε εμπλεκόμενος (σπουδαστής-φορέας ΠΑ-επόπτης εκπαιδευτικός) να συμπληρώσει και να καταθέσει σε έντυπη μορφή τα έγγραφα όπως ορίζονται παρακάτω. Επίσης, οφείλει να επισκεφτεί την σελίδα της Κεντρικής Δράσης του προγράμματος (http://dasta.teiath.gr/Internship/Articles/4804.html) και να συμπληρώσει το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο on-line. Τα ερωτηματολόγια της Κεντρικής Δράσης του προγράμματος δεν εκτυπώνονται, αλλά οι απαντήσεις καταχωρούνται αυτόματα μέσω της διαδικασίας υποβολής. Η συμπλήρωση των παρακάτω εντύπων αποτελεί διαδικασία ανεξάρτητη και πρέπει να πραγματοποιηθεί ως εξής:

Ασκούμενος σπουδαστής:

1. Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου: Η πρότυπη έκθεση βρίσκεται στην ενότητα "Έντυπα" της σελίδας της Πρακτικής Άσκησης. Στην έκθεση περιγράφονται τα κύρια αντικείμενα απασχόλησης του ασκούμενου κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης καθώς και όποιες άλλες εντυπώσεις, παρατηρήσεις ή προβληματισμοί θέλει να εκφράσει.

2. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης (προς φοιτητές): Το πρότυπο ερωτηματολόγιο βρίσκεται στην ενότητα "Έντυπα" της σελίδας της Πρακτικής Άσκησης.

Επόπτης φορέα Πρακτικής Άσκησης:

1. Έκθεση επίδοσης φοιτητή: Η πρότυπη έκθεση βρίσκεται στην ενότητα "Έντυπα" της σελίδας της Πρακτικής Άσκησης.

2. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης προς φορείς: Το πρότυπο ερωτηματολόγιο βρίσκεται στην ενότητα "Έντυπα" της σελίδας της Πρακτικής Άσκησης.

Επόπτης Εκπαιδευτικός:

1. Έκθεση αξιολόγησης φοιτητή από τον επόπτη εκπαιδευτικό: Το πρότυπο έντυπο βρίσκεται στην ενότητα "Έντυπα" της σελίδας της Πρακτικής Άσκησης. Σημειώνεται ότι στην έκθεση θα πρεπει να συμπεριλαμβάνεται και ο βαθμός της Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου.

2. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης προς επόπτες εκαπιδευτικούς: Το πρότυπο ερωτηματολόγιο βρίσκεται στην ενότητα "Έντυπα" της σελίδας της Πρακτικής Άσκησης.

Κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα κατατίθεται σε ένα (1) αντίγραφο.