Έναρξη δεύτερης φάσης προγράμματος

Ημερίδα: "Ο ρόλος της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού. Εμπειρίες και Προοπτικές".

Απαιτούμενες ενέργειες για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

Κατά την έναρξη της Πρακτικής του Άσκησης, ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα παρακάτω έντυπα:

1. Αίτηση συμμετοχής: Το πρότυπο έντυπο βρίσκεται στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στην ενότητα "Έντυπα". Κατατίθεται ένα (1) αντίγραφο.

2. Βεβαίωση αποδοχής: Το πρότυπο έντυπο βρίσκεται στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στην ενότητα "Έντυπα". Κατατίθενται δύο (2) αντίγραφα με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα Πρακτικής Άσκησης.

3. Ειδική σύμβαση εργασίας: Επιλέγεται η κατάλληλη σύμβαση σύμφωνα με το καθεστώς εργασίας του φορέα (Δημόσιος ή Ιδιωτικός). Οι πρότυπες συμβάσεις βρίσκονται στην ενότητα "Έντυπα" της σελίδας της Πρακτικής Άσκησης.  Κατατίθενται τέσσερα (4) αντίγραφα με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και τον πρακτικά ασκούμενο.

4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας, με πρώτο όνομα το όνομα του πρακτικά ασκούμενου. Κατατίθενται δύο (2) αντίγραφα.

Τα παραπάνω έντυπα συμπληρώνονται σε Η/Υ, στη συνέχεια εκτυπώνονται ώστε να υπογραφούν, σφραγιστούν και κατατεθούν.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Κώτση Β., τηλ. 210-5385366
e-mail: vcotsi@teiath.gr, praktask@survey.teiath.gr