Έναρξη δεύτερης φάσης προγράμματος

Ημερίδα: "Ο ρόλος της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού. Εμπειρίες και Προοπτικές".

Νομοθεσία

Τα σχετικά άρθρα και οι εγκύκλιοι που διέπουν τη λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης είναι τα εξής:


Άρθρο 24 του Ν.1404/83 (καθιέρωση της πρακτικής άσκησης ως μέρος του διδακτικού έργου)

• Π.Δ. 174/85 (Φ.Ε.Κ.59/τ.Α /29-3-85) (εισαγωγή του πλαισίου της οργάνωσης, εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης).

• Εγκύκλιος Ε5/332/22-1-86 και Ε5/1387/16-6-94 (καθορισμός έναρξης και περιόδων πρακτικής άσκησης).

• Y.A. 98704 ( Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας ) της 9/10-12-86 (καθορισμός δικαιολογητικών για την επιχορήγηση επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ για Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ.

Εγκύκλιοι E5/3196/10-5-87, E5/4942/12-9-89, E5/776/21-2-89,E5/2857/14-6-90 και E5/3934/21-9-90(ΦΕΚ 693/τ.A/5-11-90 (διευκρινίσεις- επισημάνσεις σε θέματα εφαρμογής της πρακτικής άσκησης),


Εγκύκλιοι Ε5/1303/86 (Φ.Ε.Κ. 168/τ.Β/10.4.86) και Ε5/347/15-2-95 (καθορισμός και υπολογισμός ασφαλιστικής κάλυψης ασκούμενων)


Εγκύκλιοι Ε5/5059/6-7-87 και Ε5/5456/16-7-87 περί του βιβλίου πρακτικής άσκησης

Άρθρο 12 του Ν.1351/83 και άρθρο 71 του Ν.1566/85-Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α (καθιέρωση αποζημίωσης των ασκούμενων σπουδαστών).

• Ε5/1258/86 - ΦΕΚ 183/τ.Β/27.3.86 και Φ.Ε.Κ. 456/τ.Β/17.7.86 (καθορισμός της αποζημίωσης των ασκουμένων στο Δημόσιο τομέα, Ε5/8711/10-12-86 και Ε5/4967/30-6-87 διευκρινίσεις επί της αποζημίωσης).